Glåmdal sekretariat IKS

Iht. kommuneloven (se ”Regelverk”) § 23-7 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget:
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som  tid tilfredstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.
Selskapet har for tiden to ansatte (1,8 årsverk).
Torgun M. Bakken

Torgun M. Bakken

Daglig leder / sekretariatsleder MPA / Dipl.IR

Tlf.: 977 36 379
E-post: TorgunM.Bakken@gs-iks.no

Nina Bolneset

Nina Bolneset

Konsulent

Tlf.: 628 74 099
E-post: nina.bolneset@gs-iks.no