Glåmdal sekretariat IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner (eierkommunene).

Det er vedtatt egne etiske retningslinjer for Glåmdal sekretariat IKS og selskapets hovedfokus er kvalitet og kompetanse, tilgjengelighet, legitimitet og uavhengighet.

Glåmdal sekretariat IKS er medlem av Norges Kommunerevisorforbund NKRF (www.nkrf.no)

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Glåmdal sekretariat IKS skal til enhver tid yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner.

Her er vår personvernerklæring.

Sekretariatets oppgaver (bl.a):

  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgets vedtak.
  • Føre tilsyn med forvaltningen og revisjonen.
  • Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
  • Overordnet analyse og plan for selskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag ved bestilling av revisjonstjenester.
  • Følge opp gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
  • Utredninger ved eventuell valg av revisjonsordning.
  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.

Kontrollutvalgenes møteplan for 2019 ligger under fanen «Kontrollutvalgene».