• er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen
  for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner (eierkommunene).

Det er vedtatt egne etiske retningslinjer for Glåmdal sekretariat IKS.

Glåmdal sekretariat IKS er medlem av Norges Kommunerevisorforbund NKRF) (www.nkrf.no)

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.
 • Glåmdal sekretariat IKS skal til enhver tid yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner.
 • Sekretariatets oppgaver:
  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgets vedtak.
  • Tilsyn med forvaltningen og revisjonen.
  • Påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.
  • Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
  • Overordnet analyse og plan for selskapskontroll.
  • Gjennomføre eierskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger, følge opp oppdrag og bistand ved valg av revisjonsordning.

Kontrollutvalgenes møteplan for 2017 ligger under fanen "Dokumenter".