Glåmdal sekretariat IKS er sekretariat for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Nedenfor følger oversikt over medlemmene i de respektive kontrollutvalgene, samt linker til kommunenes hjemmesider med opplysninger om kontrollutvalgene.

Eidskog kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon
Sidsel Mobrenna - leder 916 41 142
Arild Christiansen - nestleder 909 87 954
Elida Asp 410 47 260
Stine Morken Bakken 924 62 737
Per Ole Rønning 900 41 449


Grue kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon
Ragnar Nyman - leder  971 90 939
Stein Bruno Langeland- nestleder 909 48 424
Inger Marie Hvithammer 922 27 461
Erik Ødegård 957 89 098
Marit Aasthorp Figved 959 15 285


Kongsvinger kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon
Øystein Østgaard - leder 951 55 701
May Britt Sletten - nestleder 997 03 503
Liv Engom 481 13 027
Alf Tore Pedersen  916 59 718
Bjørn Jensen 992 16 630


Nord-Odal kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon
Ole Theodor Holth  - leder 911 23 737
Bjørn Peter Sandmo - nestleder 976 23 405
Vigdis Olausson Mellem 948 32 322


Sør-Odal kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon

Anne Mette Øvrum - leder 918 48 551
Geir Arne Spigseth - nestleder 402 16 978
Vidar Braaten 908 94 176
Bjørn Siegwarth 922 52 500
Elisabeth Hoff Aarstad 934 30 042


Våler kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon
Hans Johan Finne - leder 915 95 545
May Britt Nordhagen 900 47 966
Marita Kalfoss Sollien 938 89 570
John Christian Wold 902 02 652
Åse S. Svendsen - nestleder 957 27 333


Åsnes kommune - kontrollutvalget
Medlemmer og telefon

Arne Granvoll - leder 959 29 502
Lars Petter Heggelund - nestleder 930 18 263
Margareta F. Venberget 481 27 645
Ole Sjulstad 975 23 236
Håkan Karlsson
988 77 819


Hva gjør kontrollutvalgene?

Kontroll og tilsyn.
Det er kommunestyret som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret.
 
 
Kontrollutvalget
Som kommunestyrets kontrollorgan skal kontrollutvalget utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (se ”Regelverk”). Kommuneloven kapittel 12 (§§ 76-83) har regler for ”Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.” 
 
Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.
 
Kontrollutvalget skal velges av kommunestyret eller fylkestinget og det er strenge valgbarhetsregler for medlemmene. Kontrollutvalget skal bestå av minst 3 medlemmer, hvor minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

I medhold av kommuneloven § 77 nr. 11, er det også gitt egne forskrifter for kontrollutvalg (se ”Regelverk”). Ifølge denne forskriften har kontrollutvalget bl.a. oppgaver knyttet til:
  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
  • samt til selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper).
  • I tillegg skal kontrollutvalget ha tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Vi vil også anbefale følgende link til NKRF, for ytterligere informasjon om kontrollutvalgene: www.nkrf.no/kontrollutvalg.

Kontrollutvalget som klageorgan?
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Ved spørsmål om slike saker, må man henvende seg til kommunen. Kontrollutvalget kan imidlertid på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker eller henvendelser (se ”Tips oss”) vurdere om det er behov for å behandle en sak i kontrollutvalget.