Iht. kommuneloven (se ”Regelverk”) § 77 nr. 10 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. Dette er videre utdypet i forskrift om kontrollutvalg (se ”Regelverk”) § 20, hvor det heter:
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.
 
Selskapet har for tiden to ansatte (1,8 årsverk). 
 
 
Torgun M. Bakken
daglig leder/sekretariatsleder
MPA/Dipl.IR
tlf. 977 36 379
TorgunM.Bakken@gs-iks.no 
Nina  Bolneset
konsulent
tlf. 628 74 099
nina.bolneset@gs-iks.no

 
Sekretariatet har kontorsted i Kongsvinger, med besøksadresse Fjellgata 4, se kart